Lovsamling

Få et hurtigt overblik

Lovsamling

MiljøLogistiks Lovsamling giver et hurtigt overblik.

Her findes den aktuelle lovgivning i forbindelse med transport og renovation.
Listen opdateres løbende og kan bruges af de transportører, som er ISO 14001 certificerede.

Lovsamlingens links fører til Retsinformation, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet, hvor lovtekster og vejledninger kan læses.

Listen er senest opdateret den 30. august 2023.


Miljø

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 100 af 03-01-2023

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29-06-2021

Virksomhedsdrift

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Bekendtgørelse nr. 2080 af 09-08-2023

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
Bekendtgørelse nr. 467 af 23-06-2017

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv.
Bekendtgørelse nr. 1312 af 30-08-2019

Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg
Vejledning fra MST nr. 13, 1997

Ekstern støj fra virksomheder
Vejledning nr. 14018 af 01-11-1984

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder
Vejledning nr. 60254 af 01-11-1984

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
Bekendtgørelse nr. 1218 af 25-11-2019

Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg
Bekendtgørelse nr. 555 af 25-11-2019

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
Bekendtgørelse nr. 1393 af 21-06-2021

Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg
Vejledning fra MST nr. 2, 2006

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
Lov nr. 434 af 27-03-2017

Luftvejledningen
Vejledning nr. 12415 af 01-01-2001

Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 350 af 07-12-2015

Begrænsning af lugtgener fra virksomheder (PDF)
Vejledning af MST nr. 4, 1985

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
Bekendtgørelse nr. 372 af 25-04-2016

Affald

Bekendtgørelse om affald
Bekendtgørelse nr. 100 af 23/01/2018

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (Bilskrotbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 1708 af 23-05-2018

Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet
Bekendtgørelse nr. 2078 af 10-11-2021 

Kemikalier

Bekendtgørelse af lov om kemikalier 
Lovbekendtgørelse nr. 244 af 04-04-2023

Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
Vejledning nr. 9580 af 20-10-2004

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
Bekendtgørelse nr. 372 af 25-04-2016

Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
Lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16-11-2021

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Bekendtgørelse nr. 559 af 19-09-2017

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Bekendtgørelse nr. 1181 af 15-10-2010

At-vejledning
Arbejdstilsynets vejledning om Indretning og brug af dagrenovationssystemer, 27-07-2022

APV
At-Vejledning af D.1.1 2. udg. 2015 Arbejdspladsvurdering

Godskørsel samt Køre- og hviletid

Bekendtgørelse af lov om godskørsel
Lovbekendtgørelse nr. 601 af 15-06-2023

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods
Bekendtgørelse nr. 665 af 12-06-2012

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods
Bekendtgørelse nr. 1168 af 12-06-2012

Bekendtgørelsen om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Bekendtgørelse nr. 328 af 28-03-2007

Biproduktforordning ift håndtering af madaffald og husdyrgødning

 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 
 
VE Direktivet
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/28/EF
 

Kilder:

www.retsinformation.dk
www.mst.dk
www.at.dk

MiljøLogistik kan ikke drages til ansvar for kildernes lovsamlinger.

Få et tilbud i dag

Kontakt vores konsulenter, og få et tilbud på en affaldsløsning i dag.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.